ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, 1988

(2019ರ ವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತೆ)

ಪರಿಭಾಷೆ:

1)

        * ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಗ್ರಂಥಾಲಯವೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ.

        * ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೃಜಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಿತಿ.

        * ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪ ಸಮಿತಿ: ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಎಂದರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ ಉಪ ಸಮಿತಿ.

2) ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಮರ್ಶನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

4) ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ದಿನಗಳಂದು ನಿಗದಿತ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲ್ಪಡುವುದು.

5) ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

* ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಶಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಹಿಯನ್ನೇ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿರುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ನಮೂದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸದಸ್ಯರು/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ಯಾವುದೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಅಶುಚಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

* ಕೈಚೀಲ, ಕೊಡೆ, ಮೊಬೈಲ್‌, ಮುದ್ರಿತ ಬಿಡಿ ಹಾಳೆಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಡತಗಳು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸದಸ್ಯರು/ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಗದಿತ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು.  ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು,    ಅದು ಕಳೆದು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಲಿ, ಮೊಬೈಲ್‌ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವರನ್ನು   ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ/ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ/ ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದನ್ನು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

* ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಇತರರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತಿಲ್ಲ.

 

6) ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡ / ನಿಬಂಧನೆಗಳು :

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಎರವಲು ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಎರವಲು ಚೀಟಿ (4+1) ನೀಡಲಾಗುವುದು.   ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ/ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ / ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.400/- (ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) (ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ) ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ರೂ.20/- (ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) (ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗದ) ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಂಥ ಎರವಲು ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಎರವಲು ಚೀಟಿ (2+1) ನೀಡಲಾಗುವುದು.

* ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌, ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.‌, ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎ , ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು;

* ಕಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

 7) ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಿಕೆ : ನಿಬಂಧನೆಗಳು:- 

* ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

* ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿಯೇ ಗ್ರಂಥ/ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥ/ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

* ಎರವಲು ಪಡೆದ ಗ್ರಂಥ/ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರಂಥ/ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಗದಿತ ಗಡುವು ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

* ಎರವಲು ಪಡೆದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ/ ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವಿವೇಚನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

* ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎರವಲುದಾರರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

* ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎರವಲು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯ  ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ/ ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎರವಲು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

(* Amended as per G.O. No. DPAR 62 LBM 1995, dated 19-12-1995)

* ಸದಸ್ಯರ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಎರವಲು ಪಡೆದ ಗ್ರಂಥವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಂಥ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕಾಗಲೀ ತರತಕ್ಕದ್ದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ದುಃಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಅಥವಾ ಅವರು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.  ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪುಟ ಹರಿದಿರುವುದನ್ನು/ ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎರವಲುದಾರರನ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರರೆಂದು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

* ಎರವಲು ನೀಡಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರು / ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಎರವಲು ಪಡೆದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಡುವು ಮೀರಿದ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ರೂ.0.50 ರಂತೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಾಗೂ 16ನೇ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.1.00 ರಂತೆ ವಿಳಂಬಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಿಳಂಬಿತ ಶುಲ್ಕದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಆಯಾ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

* ವಿಳಂಬಿತ ಶುಲ್ಕದೊಡನೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತ ಶುಲ್ಕವು ಗ್ರಂಥದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರ ವೇತನದಿಂದ ಕಟಾಯಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

* ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು, ಹಲವು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು(Volumes) ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಂಪುಟವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು (Full Set) ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

* ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹರಿಯಲು/ ಕೀಳಲು ಅಥವಾ ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಲು ಆಸ್ಪದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಾಗ ಪುಟಗಳು ಹರಿದಿರುವುದನ್ನು/ ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಂಥದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

* ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ, ಗ್ರಂಥ ಮೌಲ್ಯದ ಐದುಪಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಲೆಯ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

 

8) ಕಚೇರಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು :

ಇಲಾಖೆಗಳ/ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಹೀಗೆ  ಇಲಾಖೆ/ ಸಚಿವರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

9) ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ:

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.  ನಕಲು ಎರವಲು ಚೀಟಿ ಪಡೆಯುವ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಎರವಲು ಚೀಟಿಗೆ ರೂ.50/- (ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)  ಎರಡು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಕಲು ಎರವಲು ಚೀಟಿ ಪಡೆಯುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಎರವಲು ಚೀಟಿಗೆ ರೂ.100/- (ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ರಂತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ರಶೀದಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.  

ನಕಲು ಎರವಲು ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂಲ ಎರವಲು ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ನಕಲು ಎರವಲು ಚೀಟಿ ಎರಡರ ಮೇಲೆಯೂ ಗ್ರಂಥ ವಿತರಣೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ  ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  ಬದಲಿಗೆ ಆಯಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ಕಳೆದುಹೋದ ಎರವಲು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅದು ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ  ಮಾಡುವ  ಜವಾಬ್ದಾರಿ  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ್ದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸದಸ್ಯರು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎರವಲು ಚೀಟಿಗಳು ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ವಿರೂಪಗೊಂಡರೆ, ಕೂಡಲೇ  ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕದ್ದು.

 

10) ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು :

* ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ವಹಿಯಲ್ಲಿ (Accession Register) ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (Classification) ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೂಚೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು (Cataloguing) ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

* ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಾಚನಾಲಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ಇಡತಕ್ಕದ್ದು.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ/ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ರಿಜಿಸ್ಟರಿನಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹರಿದುಹೋದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದಲೇ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ವಿಲೇ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

* ಪರಾಮರ್ಶನ (Reference) ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಎರವಲು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

* ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು.

 

11) ಗ್ರಂಥ ಖರೀದಿ :

        * ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥ/ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿ

ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತಿ

1

ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ರೂ.6,000/-

(ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

ರೂ.1,00,000/-

(ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

2

ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ   ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ    ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ರೂ.25,000/-

(ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

ರೂ.3,00,000/-

(ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ)

3

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ

ರೂ.10,00,000/-

(ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು)

 

12) ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ಸಮಿತಿ :  ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.   ಈ ಸಮಿತಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಟ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.

(* ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 35 ಸಗ್ರಇ 2018, ದಿನಾಂಕ 13-12-2018 ರನ್ವಯ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.)

13) ಹಾಳಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು : ಬೈಂಡ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹರಿದುಹೋದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಸದೇ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ನೋಂದಣಿ ವಹಿಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡ 25 ಕ್ಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಆಸಕ್ತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

14) ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ : ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

15) ಗ್ರಂಥಗಳ ನಷ್ಟ : ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ವಾರ್ಷಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗದೆ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.   ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಥವಾ ಇತರೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

16) ಪರಸ್ಪರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎರವಲು ಸೇವೆ : ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದನ್ವಯ ಪರಸ್ಪರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎರವಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು.

17) ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

***

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-02-2022 01:11 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080